به بخش سروده‌های ندیده و نشنیده ی هرمز پژمان خوش آمدید.

روی نگاره‌ها انگشت زده و اندکی‌ درنگ کنید تا آن‌ها را با بزرگنمایی و خوانا در پایین همین تاربرگ بتوانید نگاه کنید.